Regulamin Kahles Cup 2020

1.      CEL ZAWODÓW:

a.      Popularyzacja strzelectwa precyzyjnego na duże odległości;

b.      Wymiana doświadczeń;

c.       Wyłonienie w wyniku rywalizacji najlepszych strzelców w konkurencjach oraz najlepszych strzelców całych zawodów;

 

2.      ORGANIZATOR:

a.      Wojskowy Klub Sportowy Poligon Drawski

b.      Stowarzyszenie Arma – T-class Region Polska

c.       Kierownik Zawodów – Sędzi Główny – Mariusz Jankowski tel. 694 165 198

 

3.      TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 17 – 18.01.2020 – Strzelnica Studnica

 

4.      PROGRAM ZAWODÓW:

a.      17.01 – g. 10.00 – odprawa techniczna

b.      17.01 – g. 11.00 – rozpoczęcie treningu

c.       17.01 – g. 11.00 – 15.00 – rejestracja / kontrole techniczna broni

d.      17.01 – g. 15.00 – zakończenie treningu

e.      18.01 – 8.00 – rejestracja zawodników

f.  18.01  – g. 8.30 – rozpoczęcie zawodów – omówienie warunków bezpieczeństwa, omówienie warunków strzelań;

g.      18.01 – g. 14.30 zakończenie strzelań

h.      18.01 – g. 15.30 ogłoszenie wyników – zakończenie zawodów

 1.      UCZESTNICTWO: w zawodach mogą brać udział firmy, osoby prywatne oraz funkcjonariusze i żołnierze posiadający pozwolenie na broń, którzy zarejestrowali się na zawody oraz wnieśli opłatę startową.

2.      PUNKTACJA

a.     Prowadzi się klasyfikację każdej dyscypliny osobno oraz wszystkich razem.

b.     Maksymalna ilość punktów w każdej konkurencji wynosi 100.

c.     Jeśli dwóch zawodników posiada tą samą ilość punktów to pod uwagę bierze się czas w jakim zawodnicy ukończyli konkurencję.

d.     Waga wszystkich konkurencji jednakowa.

e.    W przypadku gdyby konkurencja nr 2 i 3 była rozgrywana w innych przedziałach miejsc punktacja zostanie zmodyfikowana.

 

3.      NAGRODY

a.   Za czołowe trzy miejsca w każdej konkurencji przyznaje się dyplomy i upominki;

b.   Za czołowe trzy miejsca w klasyfikacji ogólnej przyznaje się dyplomy i nagrody;

c.       Za miejsca 4-6 w klasyfikacji ogólnej przyznaje się dyplomy;

4.      ZGŁOSZENIA

a. Rejestracja zawodników odbywa się przez stronę internetową https://wkspoligondrawski.weebly.com/aktualno346ci.html

b.      Rejestracja do wyczerpania miejsc startowych.

 

5.      KOSZTY UCZESTNICTWA

a.      Opłata startowa – 350 zł

b.      Na opłatę startową składa się trening i start w 4 konkurencjach;

c.       Po rejestracji elektronicznej opłatę należy przelać na konto WKS Poligon Drawski nr konta: 79 1600 14621831 3070 9000 0001;

d.      Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane;

 

6.      SPRAWY RÓŻNE

a.      BROŃ I WYPOSAŻENIE.

1)      Karabin centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze do 10 mm, energii wylotowej pocisku do 8000 J, bez limitu wagowego;

2)           Do strzelań nie dopuszcza się karabinów w kalibrach „supermagnum”;

3)     Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne oraz hamulec wylotowy;

4)         Podpory tak przednia i tylna nie mogą być połączone niczym innym jak  samą bronią.;

5)          Do podparcia broni dopuszcza się elementy typu plecak, futerał, torba itp. Waga tych przedmiotów nie może przekraczać w/w limitów wagowych tak z przodu jak i z tyłu broni.

6)        Zawodnicy mogą korzystać z lunet obserwacyjnych ustawionych na swoim stanowisku;

7)        Zawodnicy mogą korzystać z dalmierzy laserowych, stacji pogodowych i kalkulatorów balistycznych;

8)            Wszystkie konkurencje rozgrywa się przy użyciu jednego karabinu;

9)           W przypadku zmiany broni w czasie trwania zawodów należy ten fakt zgłosić sędziemu – zawodnik będzie mógł nadal uczestniczyć w zawodach natomiast jego wyniki nie będą brane pod uwagę;

10)        W przypadku niezgłoszenia sędziemu zmiany broni zawodnik jest dyskwalifikowany (DQ);

11)        Broń podlega kontroli technicznej w czasie rejestracji;

b.      KLASY SPRZĘTOWE – bez podziału na klasy sprzętowe;

c.       PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA.

1)   Każdego zawodnika biorącego udział w zawodach obowiązuje regulamin strzelnicy oraz przepisy bezpieczeństwa.

2)   Zawodnicy wykonują polecenia sędziów, wyciągają, ładują, rozładowują broń tylko na ich komendy.

3)    Komendę do otwarcia ognia wydaje tylko sędzia prowadzący strzelanie.

4)    Zawodnik na stanowisku może mieć taką ilość amunicji jaką przewiduje konkurencja.

5)    W przypadku oddania przez zawodnika więcej strzałów lub bez komendy sędziego na otwarcie ognia lub po komendzie przerwania ognia, podlega on dyskwalifikacji w danej konkurencji lub z całości zawodów.

6)             Zabronione jest porozumiewanie się między zawodnikami w czasie prowadzenia strzelania;

7)             Zabronione jest wyciąganie broni i amunicji poza miejscami do tego wyznaczonymi.

b.      Catering –w dniu zawodów – kawa, herbata, woda, ciepły posiłek;

c.       Trening odbywa się na odległościach 300 m i 600 m; zmiana trwa 60 minut – 10 minut strzelanie – 20 minut sprawdzenie tarcz i tak 2 x na każdą zmianę;

d.      Zawodnicy przyjeżdżają z własną bronią i na własny koszt;

e.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny Zawodów.

 

Konkurencje Kahles Cup

  Konkurencja nr 5 – Zimny Strzał

 Odległość – 650 m

Ilość nabojów – 1 szt.

Czas – 1 minuta

Ocenie podlega odległość przestrzeliny od środka tarczy. Zawodnik otrzymuje 100 pkt – odległość w cm od środka tarczy.

Wyniki za poszczególne konkurencje

Suma punktów